Společnost GIGABYTE

Podmínky užívání

Anglická verze Smluvních podmínek a Prohlášení o ochraně soukromí má přednost před lokální verzí.

Vlastnictví
Tato webová stránka ("Webová stránka") byla založena a je vlastněna společností GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. ("GIGABYTE") za účelem poskytování určitých informací a služeb.

Dohoda o podmínkách užívání
Používáním Webové stránky souhlasíte s těmito Podmínkami užívání vy (uživatel). Uživatelům, kteří jsou mladší 16 let musí pro používání těchto stránek poskytnout souhlas jejich zákonný zástupce. Pokud s vámi nebo se svými zákonnými zástupci nesouhlasíte s těmito Podmínkami užívání, prosím okamžitě přestaňte používat informace nebo služby na webových stránkách společnosti GIGABYTE.

Autorská práva a další IP
Veškeré informace a služby (včetně písemného textu, aplikací, softwaru, hudby, zvuků, obrázků, fotografií, animací, formátů webových stránek, uspořádání webových stránek a dalších typů informací) poskytované na této webové stránce patří společnosti GIGABYTE a jejímu správci, vlastníci a jsou chráněni podle příslušného vlastnictví, autorských práv, ochranných známek, patentů nebo jiných zákonů. Žádná osoba nebo subjekt nesmí reprodukovat, šířit, přizpůsobovat, upravovat, veřejně vysílat, veřejně převádět, převádět, pronajmout, prodávat nebo nezákonně používat jakékoli předchozí informace bez získání písemného souhlasu společnosti GIGABYTE. V případě, že uživatel poruší právo duševního vlastnictví, uživatel uhradí veškeré právní závazky a společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo pokračovat v dalším právním postupu proti tomuto porušení.

Licenční podmínky pro software
Jakékoli stahování a/nebo instalace softwaru poskytované prostřednictvím webové stránky GIGABYTE podléhají a jsou omezeny licenční smlouvou samotného softwaru. Neodstraňujte, neinstalujte ani nepoužívejte software, pokud nesouhlasíte s některými prohlášeními, omezeními a podmínkami licenční smlouvy. Software nereprodukujte na jiné servery nebo mediální formáty. Veškeré modifikace, reverzní inženýrství, dekompilace nebo demontáž softwaru, jakož i odstranění nebo změna ochranných známek, log nebo poznámek souvisejících se softwarem je přísně zakázána.

Vaše používání Webové stránky

Uživatelé, kteří chtějí procházet nebo využívat jakékoli služby a informace poskytované webovou stránkou společnosti GIGABYTE, by tak měli činit v souladu s platnými zákony a předpisy a nesmí provádět tyto činnosti:

(1) Podněcovat nebo se podílet na jakémkoli nezákonném chování nebo činnostech s využíváním služeb a informací poskytovaných Webovou stránkou společnosti GIGABYTE.

(2) Zasahovat nebo přerušovat jakékoli služby Webových stránek GIGABYTE nebo připojení k serveru.

(3) Vytvářet odkazy na webovou stránku společnosti GIGABYTE za účelem zisku nebo dalšího prodeje internetových služeb GIGABYTE.

(4) Posílat, přenášet nebo distribuovat jakékoli zavádějící nebo klamavé reklamy nebo propagační informace týkající se webových stránek GIGABYTE.

(5) Předávat jakékoli informace s potenciálem porušovat zákonná práva jiných stran.

(6) Přenášet jakékoli nelegální informace, podněcovat nezákonné činnosti nebo napomáhat či podněcovat k nezákonným činnostem jiných stran.

(7) Předávat informace, které jsou podle platných vnitrostátních nebo mezinárodních zákonů nezákonné.

(8) Využívat Webové stránky společnosti GIGABYTE k přenosu jakýchkoli informací (včetně, ale bez omezení na text, zprávy, obrázky, soubory, odkazy, software nebo libovolné formáty informací), jako je zlomyslnost, nevhodnost, porušení zákona, vulgárnost, obscénnost, podněcování k nenávisti nebo jakékoli jiné formy nežádoucí komunikace.

Společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo smazat všechna slova, materiál nebo obsah obsažený na Webových stránkách společnosti GIGABYTE, které společnost GIGABYTE považuje za nepřístojné nebo nevhodné.

Musíte dodržovat tyto Podmínky užívání a veškeré platné zákony a předpisy. Společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo ověřit platnost vaší způsobilosti kdykoli během nebo po nějaké události na webových stránkách a vyhrazuje si právo diskvalifikovat vás z jakékoliv webové události včetně vaší způsobilosti, pokud vaše chování představuje nějaké pochybení v manipulaci nebo podezření na manipulaci s událostí na Webových stránkách. Neschopnost společnosti GIGABYTE uplatnit kterékoli z jejích práv této smlouvy neznamená vzdání se těchto práv.

Osobní informace
Společnost
GIGABYTE využívá všechny registrované nebo převedené osobní údaje v souladu se svými Zásadami pro ochranu osobních údajů zásadami ochrany osobních údajů. Společnost GIGABYTE neposkytuje žádná jména, adresy, e-mailové adresy a/nebo jiné chráněné osobní údaje jiné straně nebo veřejnosti bez platného souhlasu příslušného uživatele, pokud se nevyskytne jedna z následujících situací nebo pokud příslušné podmínky použití nebo zásady ochrany osobních údajů stanoví výjimky.
(1) Pokud je s vámi zapotřebí uzavřít smlouvu nebo vám poskytnout službu.
(2) Pokud je to vyžadováno zákonem.
(3) Podle požadavků soudních nebo vládních orgánů pro účely vymáhání práva.
(4) Za účelem ochrany práv a majetku patřícího společnosti GIGABYTE.
(5) Za účelem ochrany bezpečnosti ostatních uživatelů, registrátorů a/nebo třetích stran.
(6) Společnost GIGABYTE neprodá žádné osobní údaje poskytnuté uživateli nebo registrátory třetím stranám (fyzickým osobám, firmám nebo jiným osobám).

Účty, hesla a zabezpečení

Chcete-li získat přístup k některým službám této Webové stránky, budete možná muset nastavit uživatelské jméno a heslo. Budete zodpovědní za důvěrnost vašeho hesla a uživatelského jména vašeho účtu.

Pokud společnost GIGABYTE zjistí, že byl účet nebo heslo účtu GIGABYTE zneužito, společnost GIGABYTE může okamžitě pozastavit nebo zablokovat heslo, účet nebo jeho použití na této webové stránce nebo odstranit související informace týkající se tohoto účtu.Obsah poskytnutý uživatelem
Tímto udělujete společnosti GIGABYTE, jejím přidruženým společnostem celosvětové, nevýhradní, neodvolatelné, bezplatné, převoditelné a sublicenční právo propagovat a distribuovat část nebo všechny informace v jakékoliv formě v libovolném formátu médií, vyměňovat, upravovat, reprodukovat, veřejně vysílat, veřejně přenášet, přizpůsobovat, distribuovat, publikovat, veřejně zveřejňovat nebo jinak používat informace nahrané, přenášené, zadané nebo poskytované těmito webovými stránkami.
Musíte zajistit, abyste měli právo na nahrání, přenos, zadávání nebo poskytování informací na těchto webových stránkách a společnosti GIGABYTE udělit výše uvedená práva.
Pokud se zjistí, že informace nahrané, předané, zadané nebo poskytnuté těmto webovým stránkám jsou porušením práv duševního vlastnictví třetí strany, společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo je odstranit nebo ukončit přístup na Webovou stránku. Pokud se domníváte, že takový obsah nebo služby neporušují, můžete to oznámit společnosti GIGABYTE a poskytnout podpůrné důkazy pro vyhodnocení společností GIGABYTE.


Aktualizace
Společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo kdykoli změnit jakýkoli obsah těchto Podmínek a každá taková změna bude účinná po zveřejnění na webových stránkách. Tyto smluvní podmínky mohou odkazovat na jiné pokyny, upozornění, dohody nebo jiné smluvní podmínky události webových stránek poskytované společností GIGABYTE nebo jakékoliv informace obsažené na webových stránkách a takový odkaz bude nedílnou součástí těchto Podmínek užívání.

Odkazy na ostatní webové stránky
Některé obsahy na webových stránkách mohou být poskytovány třetími stranami a tato Webová stránka vám také umožní přístup k službám nebo webovým stránkám třetích stran. Pokud se rozhodnete využít služeb nebo webových stránek poskytovaných třetí stranou, budete se řídit podmínkami a podmínkami mezi vámi a těmito třetími stranami. Společnost GIGABYTE nebude odpovídat za dohodu mezi vámi a třetími stranami ani za služby poskytované těmito třetími stranami.

Odmítnutí odpovědnosti
Ačkoli společnost GIGABYTE provedla přiměřené ověření materiálů zveřejňovaných na Webových stránkách, všechny informace uvedené na této Webové stránce jsou určeny jako podmínky "tak jak jsou" a společnost GIGABYTE nezaručuje efektivitu, vhodnost, odpovědnost a/nebo potenciální porušení práva apod. obsahem na webové stránce. Společnost GIGABYTE dále odmítá odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo zvláštní ztráty nebo škody způsobené následujícími okolnostmi:
(1) Využívání jakýkoli informací a služeb poskytovaných Webovými stránkami společnosti GIGABYTE;
(2) Přerušení nebo nedostupnost informací nebo služeb Webové stránky GIGABYTE;
(3) Kvůli chybě nebo nepřesným informacím nebo jakékoli technické chybě vyplývající z jakéhokoli zařízení nebo programu, který jste použili vy nebo tato Webová stránka;
(4) Neoprávněná revize této Webové stránky třetí stranou.
GIGABYTE navíc v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené chybějícím nebo nepřesným obsahem na webu, pravopisnými chybami, nesprávnými výpočty nebo zpožděním či odložením při aktualizaci informací a podobně.
Společnost GIGABYTE si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění: (1) pozměnit, pozastavit nebo ukončit provoz Webových stránek nebo jakýchkoli částí Webových stránek z jakéhokoli důvodu; (2) upravovat nebo měnit Webové stránky nebo jakoukoli část webových stránek a všechny příslušné zásady nebo podmínky; a (3) přerušit provoz webových stránek nebo jakékoli části Webových stránek, je-li to nezbytné k provádění rutinní nebo mimořádné údržby, opravy chyb nebo jiných změn.

Omezení odpovědnosti
S výjimkou případů, kdy to zákon zakazuje nebude společnost GIGABYTE v žádném případě odpovědná za jakékoli nepřímé, následné, příkladné, náhodné nebo trestné škody, včetně ztrát zisků, a to ani v případě, že byla společnost GIGABYTE informována o možnosti takové škody.
Pokud společnost GIGABYTE bez ohledu na ostatní ustanovení těchto Podmínek užívání bude odpovídat za škody nebo ztráty, které vzniknou z vašeho užívání Webové stránky nebo jakéhokoli jiného obsahu, nebo je s ní nějakým způsobem spojena, nenese společnosti GIGABYTE v žádném případě odpovědnost za (1) celkový počet jakýchkoli poplatků za úpis nebo podobné poplatky za jakoukoli službu nebo funkci webové stránky nebo na webových stránkách zaplacených v průběhu šesti měsíců před datem počáteční reklamace proti společnosti GIGABYTE (s výjimkou cen nákupu za jakýkoli hardwarový nebo softwarový produkt společnosti GIGABYTE nebo jakýkoli program podpory/záruční podpory) nebo (2) 100,00 $. Některé jurisdikce nepovolují omezení odpovědnosti, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

Odškodnění
Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte společnost GIGABYTE, její představitele, ředitele, akcionáře, předchůdce, zástupce zájmů, zaměstnance, zástupce, dceřiné společnosti a přidružené společnosti před poškozením jakýmkoli nárokem, ztrátou, odpovědností nebo výdaji (včetně poplatků za advokáta) jakoukoli třetí osobou, která vznikla nebo vznikne v souvislosti s vaším používáním Webových stránek.

Rozhodné právo: Řešení sporů
Jakýkoli konflikt nebo spory vyplývající z používání jakékoliv Webové stránky společnosti GIGABYTE se řídí zákony Čínské republiky. V případě, že spor nemůže být zpočátku vyřešen prostřednictvím alternativních postupů řešení sporů, bude soud prvního slyšení obvodní soud v Tchaj-peji (Čínská republika).